СЛОВО ЗА ПОЕТА ДОБРОМИР ТОНЕВ

ПРОИЗНЕСЕНО НА 29 МАРТ 1985 ГОДИНА В КНИЖАРНИЦА „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ“ – ГРАД ЯМБОЛ

Уважаеми приятели, близки и почитатели на поезията, заявили с при­съствието си днес в кни­жарница „Васил Карагьо­зов“ – град Ямбол своето уважение и съпричаст­ност към творческите уси­лия на вашия млад съг­ражданин и мой дългого­дишен приятел – поета Добромир Тонев,

Бих могъл да кажа, че съм бил свидетел на раж­дането и израстването на поета Добромир Тонев – по облъхваните от изпи­тен страх и възторжена гълчава коридори и ауди­тории на Пловдивския университет, в пловдивс­кия студентски литерату­рен клуб, по студентските квартири, по кафенетата и кръчмите, по страниците на пловдивските и со­фийски вестници и списа­ния, по студентските по­етически състезания, на които понякога е бил ог­ряван от топлото сияние на успеха, в поетическата атмосфера на отдела за българска художествена литература при издателс­тво „Христо Г. Данов“.

Казвам това и вече чувствам известно колеба­ние, чувствам, че съм ка­зал съвсем мъничка част от истината. Защото знам добре, че поетите нито се раждат, нито израстват по подобни места. Защото истината за поета и за не­говото време се съдържа единствено в най-пълна степен в неговите стихове. Защото, малко ли са хора­та, преминали през уни­верситети и клубове, през кръчми и през редакции, през светлите и уютни градини на живота или за­тънали в социалната смет, които не успяват да изви­сят духовния си потенци­ал до степен, позволяваща им да изразяват чрез сло­вото си закони и истини, да бъдат част от мъдрос­тта на обществото и вре­мето, да бъдат тяхно се­тиво и тяхна памет.

Още преди 10-11 годи­ни в многогласния, но и твърде нестроен хор на двадесетте момичета и момчета от студентския литературен клуб „Гео Милев“ – Пловдив Добро­мир Тонев открои своята физиономия на поет, за­гатна за една автентична човешка и поетическа драма, която има не само индивидуален, но и соци­ален смисъл. Още в оне­зи години неговото остро око на поет и гражданин забеляза, че:

„Градът е пъпен със метафори.
Под пъстроцветната им същност
е делникът със свойте автори
на проза – заради насъщния.“

И ако в първата му книга „Белег от подкова“ (1979), която заслужено му отреди високото отли­чие – наградата „Влади­мир Башев“ и място в Съ­юза на българските писа­тели, все пак нравствени­те и социални колизии на съвременната личност в съвременното общество бяха набелязани с една ар­тистична младежка фриволност, то в новата кни­га на поета „Нежна маши­на“ сериозността, с която проблемите са поставени и дълбочината, до която прониква поетът, не прос­то респектират, но, бих ка­зал, отреждат място на книгата сред най-доброто, постигнато от съвремен­ната българска поезия. Стихосбирката „Нежна машина“ е доказателство, че това момче удивително вярно улавя пулса на съв­ременния ни динамичен и напрегнат живот и от не­говата фрагментарност успява да създаде, да ор­ганизира единен свят, в който присъства преди всичко Съзнанието – като коректив и мярка на де­формациите на човешката личност, наложени отвън и отвътре. Без носталгич­ни изблици по отминали времена, а по-скоро като усещане за реален нравс­твен и мирогледен крите­рий. Самото обстоятелс­тво, че поетът пречупва житейската и творческа проблематика през себе си, през собственото си съзнание, че изстрадва го­лемите въпроси на време­то, определя единството на интимното и социално­то в стиховете му.

Драго ми е да при­помня, че българската рецензентска мисъл вече ре­агира на явлението Доб­ромир Тонев и на негова­та поредна изява – стихос­бирката „Нежна машина“. Това до голяма степен ме освобождава от задълже­нието да правя конкретни анализи, пък и поводът за днешната ни среща – пре­миера на книгата „Нежна машина“ – струва ми се, не е подходящ. Искам обаче да подчертая, че художествено-образната система на Добромир То­нев е твърде специфична и характерно лична. Органичността и автентичнос­тта на възприятията пред­ставят и тук-там среща­щите се парадокси като способ за по-плътно опре­деляне на лирическата струя. Метафорите са чис­ти, въпреки многозначността си, и излъчват све­жест и оригиналност до­ри и в случаите, когато е налице преповтаряне на мотиви.

Множество тревожни въпроси трептят в поези­ята на Добромир Тонев и аз ще си позволя да цити­рам някои от тях:

„Защо тогаз възпяваме отделно розата,
отделно нейните бодли? Кое ни е по-нужно?
Бих изкрещял „Здравей живот!“, но е безсмислено –
кой влюбен е крещял на другия в ухото?“

„Почти ода“

……….

„Но кой е наредил един да страда,
а друг да ни напътства с пълни бузи?“

……..

„Живея ли? И за какво живея?“

……..

„И стреснат между макове и глогове ­
извивам врат към слънчевата брадва:
дали така не прави аналогии
и с мене някой – и жесток, и страдащ?“

……..

„С невидимите свои телескопи
кажи, творецо, за кого будуваш?
…….. И колко лакти, колко много раници –
къде отиват всички тия хора?“

(„Нежна машина“, поема)

Да твориш поезия, значи да достигаш исти­ни, да търсиш дълбочини, да измерваш пластове, не-достигнати от никого – казва Цветан Стоянов. Каква прекрасна метафо­ра е самата съдба на Доб­ромир Тонев на сондьорската съдба на неговия ба­ща!

„Тогава коронясаха баща ми!
Короната му беше с диаманти!
И майка ми – и тя замина щатно,
облечена в сондьорската си мантия.“

(Корона)

Но познанието е само едната страна на поезията – другата е общението. Ти, който си извадил ис­тината от дъното, трябва да я съобщиш, да я преда­деш на други, иначе ще я изгубиш, иначе не би я на­мерил.

Не се наемам да опре­деля факторите, които зас­трашават в наше време поезията: дали високата степен на технизация, ин­телектуализацията на про­изводството – това не е моя работа. Но аз почти инстинктивно усещам процеса на разобщение, на настъпващата самот­ност, на издълбаните про­пасти между човеците, усещам опасността една част от хората на изкуст­вото да бъдат смъкнати до положението на двор­цови флейтисти, усещам как протегнатата от поета длан се приема със сниз­ходително ръкопляскане, усещам опасността – те, поетите, да бъдат дефор­мирани по нечия угода, опасността те да бъдат превърнати в жалки и страдащи същества.

Тази опасност е съз­рял и поетът Добромир Тонев. И наред с всичко друго, което може да бъ­де наречена неговата по­езия, тя е и един

„… алогичен
и нежен свят, където свети още
(спасена от безкрайните усилия
на грубостта) Надеждата…“

Да му пожелаем тази Надежда да го окриля в неговия път към открити­ето на нови непознати пластове на човешката ду­ша!

Тодор Чонов

Може да е черно-бяло изображение с 1 човек и брада

БАЙ ЧОНОВ ГОВОРИ

(Записки от литературния кръжок)

Цитат:

„Ако махнеш и препинателните знаци, липсата на главни букви няма да изглежда самоцел, а еманация на абстрактните ти възприятия.
(Бай Чонов, кажи и ти нещо!)“

Бай Чонов говори:

Когато една известна българска поетеса и преводачка от немски, и съпруга на един още по известен български поет (и преводач), считан за единствения или поне най-добрият съвременен представител на модерното поетическо мислене, когото често сравняват с Анри Мишо, Кенет Уайт, Васко Попа и Артуро Коркуера, взети заедно – ми подари с трепет и вълнение и, разбира се, с много мил автограф своя, авторска, поетична книга, и през ум не ми мина, че жената се надява на няколко мили думи, пък дори и казани от благоприличие, протоколно. Но ние бяхме твърде близки – и с нея, и със съпруга й – така че нямаше много-много място за предвзетости и неискрени любезности. Разгърнах книгата, колкото да се убедя, че страниците не са празни, затворих я, оставих я настрани и на недоумяващия и поглед, изпълнен с плаха надежда и очакване, отговорих: „Аз такива стихове мога да правя по един кашон седмично!“

Казах го на шега, беше много просташко и тъпо, но и досега ми се струва, че в думите ми имаше и известна доза искреност.

Този, колкото екзотичен, толкова и банален случай сложи край на приятелството ми с това интелектуално семейство и с още няколко души, дотогава наши общи приятели, все хора на книгата, за които съжалявам и чието приятелство до ден-днешен ми липсва.

Няма да скрия, че стиховете, за които така просташки се изцепих, имаха почти същите формални белези, като стихотворението „Рамка“.

Точно това обстоятелство ми припомни случката, която разказах, но аз подобни неща съм казвал и за стихове, изпълнени в брилянтен класически стих, с безбройните му там метафори, метонимии, хиперболи, анжамбмани и синекдохи.

В предишни постинги съм споделял, че харесвам само един вид поезия – истинската, хубавата. (Хубавата не може да не е истинска и истинската не може да не бъде хубава.)

Но какво е хубавата поезия? Аз споделям напълно тезата на Джон Гарднър („Размисли за нравствеността в литературата“), че истинското изкуство е нравствено. Когато нравствеността отсъства в една художествена творба, когато е заменена с псевдонравственост или когато си е откровено безнравствена, тя не може да бъде наречена изкуство. Но веднага възниква въпросът:

“Какво точно е нравственост?”

Основните нравствени принципи са формулирани в “Десетте Божи заповеди”. Аз не съм религиозно устроен човек и не смятам, че веднъж формулирани простичко и разбираемо от християнската религия, са станали нейна собственост и че тя има над тях някакви изключителни права. По-важното в случая е, че човечеството в нравствено отношение не е мръднало дори на йота в своето развитие, за разлика от развитието му във всички останали области на живота. И това е голямото предизвикателство за поетите, за хората на изкуството въобще. Оттук следват и задачите на истинската поезия, на истинското изкуство. Забележете, колкото по-безнравствено е едно общество, толкова повече поети се нарояват. Защото тяхното призвание е да запълнят този дефицит. Но нравствеността в своята поливариантност и поливалентност може да бъде деформирана, извратена, подменена с псевдонравственост. В романа на Фьодор Михайлович Достоевски “Братя Карамазови” един от героите казва: „Някои хора извращават християнството до степен комунизъм.“ Е, аз лично живях в това извратено комунистическо общество, бил съм част от него и познавам добре неговата псевдонравственост, неговия псевдоморал и безбройните му мимикрии.

Когато говорим за нравственост, често се заблуждаваме, че например майчиното чувство е проява на нравственост, при това висока. Или висша. (Макар че в последния „Биг брадър“ една „майка“ ни опроверга по твърде безцеремонен и категоричен начин.) Но майчиният инстинкт е присъщ на всички животни, дори при повечето от тях е трогателен. Нравствеността е интелектуална (мисловна) проява и като такава е привилегия единствено на хомо сапиенса, на мислещия човек. Значи, писането на стихове, не е просто забавление, убиване на свободното време, жонглиране с думите и техните значения, а осъзната необходимост, преследваща ясно определена нравствена цел. Ако тези неща отсъстват в една стихотворна творба, или са представени несръчно, нескопосано, неталантливо, досадно и отблъскващо; или ако творбата по своята същност представлява някаква интелектуална шмекерия, аз отказвам да я приема, отивам в кварталната кръчма, отцепвам се така, както само аз го мога, псувам като хамалин от сточна гара род и родина и безхлебен се прибирам в къщи, и започвам да бия децата си и жена си – точно като в онова стихотворение на Христо Смирненски от цикъла „Зимни вечери“.

Но какво да кажа за стихотворението „Рамка“? За мен си остава малко неясно като послание и аз се затруднявам да определя степента на неговата нравственост. Но точно то беше причината да кажа всичко това, и ако казаното дотук може в някаква минимална степен да накара някого да се замисли за нравствеността, значи стихотворението е станало.

Благодаря ви за вниманието, бяхте много послушни, съсредоточени и прилежни слушатели, наздраве!

xxx

За едни привлекателен, за други отблъскващ, талантът е белег, който нито сам можеш да си направиш, нито някой друг може да ти направи, нито пък някой може да заличи, наздраве!

xxx

ХЪЛМЪТ

„Кой, аз ли не мога да бъда нежен?“
                                          Константин Павлов

Днес, когато по чехли влизам

в големия ни апартамент,

обзет от старчески егоизъм

и от старчески сантимент

и по свойта житейска крива

мислено тръгна назад,

виждам – просто не ми отива

да съм все още млад.

Виждам, някак си идилично,

хълмът обвит в мъгли

и душата ми ревматично

боли.

Този хълм не е отбелязан

на световния географски атлас.

Егоистично е, но го пазим

за нас.

Този хълм, тази прелест, изпусната,

сред града.

Романтичен вулкан на чувствата

и – околна среда.

За оглупели общественици –

всеобща грижа. И чужда.

За пенсионирани девственици –

ад и пъкъл, и ужас.

Дайте Синай на набожните,

на стиховлюбените – Парнас,

Монмартър на всички художници,

Бунарджика – на нас.

Този хълм е за нас огледало,

за мечтите ни – рай.

Този хълм е едно начало,

този хълм е безкрай.

Тук тайнствено шепне вятърът

под папратово крило.

И огромно е – като Екватора –

виенското колело.

Тук припламваха твоите ириси

и зовът им бе шеметен зов.

Тук дори алгебричните изрази

бяха изрази на любов.

Тук думите бяха излишни –

под самия небесен свод –

над жизненото равнище,

над самия живот.

Тук ще идваме в дни безнадеждни

и ще си спомняме тук

как сме могли да бъдем нежни

един към друг.

Бяхме млади и неподкупни,

и тържествени – като химн.

Бяхме една хидроксилна група,

отстранена от час по химия.

И независими с теб вървяхме

под самото небе.

Ех, какви страшни хипари бяхме.

И хълмът как либерален бе.

Тук гълъб призивно гукаше,

нейде цвилеше кон – за ездач.

И въздишката ти се спускаше

под формата на вечерен здрач.

С аромата на сини люляци

тя се спускаше мълчешком

по извитите стръмни улици

към един нереален дом.

Колко несправедливи бяха

моите съквартиранти.

И една върху друга лежаха

ученическите ни чанти.

Бяхме може би малко ретро.

Но в прохладната зеленина

се обичахме на 500 метра

надквартална височина.

Бяхме два облачни силуета.

Бяхме един съсъд.

И Халеевата комета

следваше своя път.

И задъхано, до забрава

рецитирахме чак до мрак

ти – Марина Цветаева,

аз – Борис Пастернак.

И сияеща, и разрошена,

и разсърдена уж,

ти се криеше на Альоша

зад гранитения ботуш.

Ала всичко това в момента

е обвито в мъгла…

Две прашинки в апартамента

ми напомнят крила.

Няма в очите ни онзи пламък,

няма шеметен зов…

Може би сме крайъгълен камък

на една друга любов.

xxx

29 ноември 2015 г. в 0:19 ч. · Plovdiv ·

Пинизът е там, че Русия не е в позицията на световен жандарм, в каквато беше като СССР и начело на социалистическия лагер с Варшавския договор и СИВ.

Сега е в ролята на световен разбойник, който, както вървят нещата, ще бъде приравнен към ИД. Или към сомалийските пирати. Ееех, съдба незавидна!

„Прощай, немытая Россия,
страна рабов, страна господ!“

xxx

Изчезна някак от езика на обществото понятието „вътрешен човек“, изчезна, но човекът е вътре, много е вътре даже! С двата крака!

Майка ми, лека й пръст на очите, никога не си служеше с обидни квалификации. Тя наричаше комунистите и техните лакеи „вътрешните“.

„Ония, вътрешните, за тях всичко има!“

xxx

ЗА ЖЕНА МИ, ЗА ЖЕНАТА И ЗА ДРУГИ НЕЩА

(Апология (Възхвала) на Карамфила)

Навремето, когато се ожених (1971 г.), жена ми го даваше твърде набожна, на което аз гледах несериозно и недоверчиво. Тя не беше преминала през никакви житейски изпитания, беше млада, жизнена, красива и нямаше никаква видима причина да търси упование в Бога и в Светите писания.

Всъщност Светите писания в онези времена бяха сред забранените книги и трудно се намираха. Трябваше да си много близък с някой Божи служител, за да ти довери някоя книга, а ние нямахме такива сред близките си. Беше трудно, но не невъзможно. Аз притежавах един екземпляр от Стария завет (Ветхий завет), отпечатан в Ню Йорк през 1847 година от Българската патриаршия в Америка, който тайно прелиствах в мигове на усамотение, на усещане за безизходност и мирова печал. Обикновено тези текстове ме изумяваха, не толкова със своята метафоричност, колкото с практическите си указания, като например какво трябва да прави жената по време на месечния си цикъл и други такива, свързани със сексуалното възпитание на подрастващите, пък и на техните родители, роднини, близки и познати, абе – на цялото общество. Разбира се, попадах и на текстове, които ме разсмиваха.

Това беше за третата част от заглавието – „и за други неща“.

Сега да се върнем отново на първата и втората – „За жена ми, за жената…“

Тогава (1971 г.) намерих един текст в Стария завет и я накарах да го прочете на глас. Сега не мога да го цитирам дословно, но в него се казваше:

„Сред мъжете на хиляда души един се случва да е човек, а измежду жените въобще няма.“

Този цитат до голяма степен разколеба вярата й в Светите книги, но вярата й в Бога остана непоклатима.

И до днес, вече повече от десет години, а може и да са повече от 20, не ги броя, тя е основен двигател в църковното настоятелство в селото ни, ремонтира, поддържа, провежда дарителски кампании, организира екскурзии на миряните и вероятно вече не помни, че „измежду мъжете на хиляда души един се случва да е човек, а измежду жените изобщо няма“.

А може би наистина е така, защото да си жена е повече от това, да си човек, наздраве!

Предишна статияХора, българи добри, вие сте чудо. Господ има човешки ръце, направо. И те са на българския народ
Следваща статияПремиера на книгата с кратки прози „Мопсът на Вазов“ от Владислав Христов