Cover Blenubashti.tif

Николай Аретов, изд. Кралица Маб, стр. 285, цена 20 лв.

Тази книга се занимава с голямата тема за семейния живот и интимните преживявания на хората от ранната модерна епоха и разглежда различни нейни аспекти. Вниманието се насочва към нормите, които определят междуполовите връзки и свързаните с тях промени на менталностите и нравите. Потърсени са връзките с основни елементи на националната митология, на първо място с представянето на връзките с „чужди“ в етнически, религиозен и друг смисъл жени, а и мъже. Направени са опити чрез сравнения разглежданите явления да бъдат поставени в по-широк контекст, както международен, така и по отношение на брака и сексуалните отношения между „свои“. Привличани са наблюдения и инструментариум от други области на хуманитаристиката и социалните науки и в този смисъл трудът е интердисциплинарен.
Наблюденията се съсредоточават на първо място върху литературните произведения и публицистиката от епохата на националното Възраждане, както и върху спомени, писма и други документи.

Съдържание

Българската литература от XIX век и проблема за смесените бракове
Няколко уводни думи
Проблемът за брачните и сексуалните връзки с другите
Брачните норми
Дефиниране на „другия“
Религиозната норма
Народната традиция
Митологически аспекти. Националната митология
Балкански и европейски аналогии
Династическите бракове
Просвещенският брак
Идеи и практиката от времето на ранната модерна епоха
Идеите
Практиката
Миграцията и смесените бракове
Смесените бракове в българската словесност
Във фолклора
В литературата
Един популярен сюжетен мотив, тръгнал от Средновековието
Любовта в преводната литература
Далечната красавица
Опит за обобщение

Контрапункт: Привлекателната чужденка. Иван Вазов
Морал и идеология. Петко Славейков и „Ловчанскийт владика…“
Петко Славейков или частният живот на поета: Иринка, Катерина
Град и село – напрежението между два идеологически полюса в едно семейство (Рашко и Илия Блъскови)
Бракът на революционера
Случаят Л. Каравелов
Случаят Хр. Ботев
Димитър Ценович и Жаба Крекетуша/ Екатерина Ценович
Теория и практика на просвещенския брак: Никола Сапунов, Тодор Бурмов и Христо Стамболски
Сърдечни послания. Една любов на Миларов
Три „кървави“ сватби, книжнината, държавата
Неразбраната цивилизаторка. Един епизод от живота на Клотилда Цветишич в София

Благодарности
Цитирана литература

 

 

Предишна статияКатя Кремзер с нова стихосбирка
Следваща статияНиколай Аретов:Теория и практика на просвещенския брак