Анжела Димчева
Из „Дубльор за Ада” (билингва: български/английски),
изд. „Български писател”, 2019

Очите на Йерусалим

 

Не искай нищо друго

освен водата животворна

на Святата земя.

Не гледай нищо друго

освен небето морно синьо

на Святата земя.

Не казвай нищо друго

освен „обичам и се моля”

на Святата земя.

 

И ако съблечеш омразата

от избелялата своя душа,

и ако приемеш гнева си

като болно дете на ума,

а своята алчност зариеш

в пясъка кървав на залеза,

 

тогава ще хвърлиш

всичкото злато на вятъра,

виолетово слънце ще пàри,

а с плод от Божията милост

ръка невидима ще те нахрани.

 

И по гърба превит

на хиляди изречени молитви,

почти в горчивата сълза

на милиардното човечество,

ще търсиш светия Граал,

докато тръгнеш през пустинята…

 

И там,

прегърнал своята Голгота –

по-кратко и от скреж през май,

ще слезе Бог, без клонче от маслина,

и не през Златната врата

в Свещения Йерусалим…

 

Прозорец ми трябва,

прозорец насред морето

и един небесен роял,

на който да засвири

озареното с любов човечество.

 

 

The Eyes of Jerusalem

 

Don’t ask for anything else

except for life-giving water

on the Holy Land.

Look at nothing else

except the weary sky of blue

on the Holy Land.

Don’t say anything else

except “love and pray”

on the Holy Land.

 

And if you take your hatred

off your faded soul,

and if you accept your anger

as a sick child of the mind,

and if you bury your greed

in the sand bloody at sunset,

 

then you will throw

all the gold in the wind;

the violet sun will soar,

and with the fruit of God’s mercy

an invisible hand will feed you.

 

And on the bent back

of thousands of prayers,

almost in the bitter tear

of the billionth humanity,

you will seek the Holy Grail,

as you walk through the desert…

 

And there,

embracing your Calvary –

shorter than the frost in May,

God will come down without an olive branch,

and not through the Golden Gate

in Holy Jerusalem…

 

I need a window,

a window in the middle of the sea

and a celestial grand piano,

on which humanity would play

enlightened from within – by Love.

 

Translated in English by Yvonne Foster

 

 

Аз

 

Нощта прибра полите си в джоба на Господ,

останах в тъмното само аз.

Приятелите преброиха монетите за усмивките си,

забравиха за моя смях.

Любовта замина на карнавал без обратен билет,

влюбената маска е за мен.

Думите си избраха нова Вавилонска кула,

точките ми служат поне.

Децата ми пресичат половината свят за закуска,

дървото в двора съм аз.

Световни дилеми крещят за последна корида,

лежа на тревата без глас.

И този вулкан все някога ще угасне в синьо,

но ме няма в ничий атлас.

Каквото и да отрови представата ми за Господ,

Малкото – това съм аз.

 

 

Me

 

The night packs away its skirts in the Lord’s pocket,

I was the only one left in the dark.

Friends counted the coins for their smiles,

they forgot about my laughter.

Love went to a carnival without a return ticket,

for me is the enamored mask.

The words have chosen a new Tower of Babel,

at least the periods serve me.

My kids cross half the world for breakfast,

I’m the tree amidst the yard.

World dilemmas scream for the last bullfight,

voiceless, I lie on the grass.

And this volcano will sometime extinguish in the blue,

but I’m not in anyone’s atlas.

Whatever poisons my idea of the Lord,

the little one – is me.

 

Translated in English by Yvonne Foster

 

 

 

Затвор

 

Никой не изтрива името си,

както би си свалил дрехите.

Перото от мъртва птица

не прилича на сувенир.

По ръбовете на мита остават

моите нежни проклятия.

Толкова пълни с кръв облаци

няма дори в абсурдите

на голия Салвадор Дали.

Една отвъдна платноходка

е спряла в дупка на сърцето ми

и все чака да се реша:

кой затвор да взривя?

Космосът отвътре

е просто една скица

на живота, който предстои.

Космосът отвън бушува –

една незатворена

Пандорова кутия.

Ако я затворя в затвор –

светът просто ще свърши.

За ада нямам дубльор…

 

Prison

 

No one deletes one’s name,

as though taking clothes off.

A dead bird’s feather

does not resemble a souvenir.

They remain on the fringes of myths,

my tender curses.

Clouds so full of blood one wouldn’t find

even in the absurdities

of the naked Salvador Dali.

An ulterior boat

has docked in a tear in my heart,

still waiting for me to decide:

which prison to blow?

Space from the inside

is just a sketch

of the life to come.

Space from the outside is raging –

Pandora’s box

unclosed.

If I imprison it in prison –

the world will just end.

I don’t have a stand-in for Hell…

 

Translated in English by Yvonne Foster

 

 

 

Перце

 

Лявото око на мрака – дясното око на розата,

в отплуващия залез всички думи са излишни.

Всяка суета се изравнява в това море без острови,

всяка красота започва с дълга, черна линия,

после бавно свършва чашата с отровата –

вярвай, най-самотен си, когато си обичан,

най-омразен си в мига на своя нов възход…

Верните отдавна спят, а предателите тичат:

носят горното око на този, който мери,

крият долното око на вечната си подлост.

Този парадокс завърта танц последен –

някога и никъде, в храма и на пода

има място да летиш в червеното небе –

без разум и без чувства,

единствено,

откъснато,

след взрив –

перце…

 

 

Feather

 

The left eye of the dark – the right eye of the rose,

in the sailing sunset all the words are superfluous.

Every vanity is leveled in this sea deprived of islands,

every beauty begins with a long, black line,

then slowly ends the glass of poison –

believe, most lonely you are when you are loved,

most hated you are in the moment of a new rise…

The faithful have long been asleep, and the traitors are running:

They bring the upper eye of the one who measures,

they hide the lower eye of their eternal meanness.

This paradox spins the last dance –

ever and nowhere, in the temple and on the floor:

there is room to fly in the red sky –

without reason and without feelings,

a lonely,

torn

by the explosion –

feather…

 

Translated in English by Yvonne Foster

 

 

 

Пътят

 

Не всяка есен е метафора на раздяла,

не всяка пролет означава възход.

Дори свещ да запаля или леден да те целуна,

ще ми трябва поне глътка любов…

 

Каквото и да кажа, ти чуваш друг език:

на кожата ми – цъфнал кактус,

и шепота на слънчогледите,

и лятото, което се съблича.

 

Недей изрича думите банални –

родените един за друг говорят през съня.

Те нищичко един за друг не знаят,

но, солено-сладки, веригите от страст звънят.

 

Под мраморните стъпала на времето

все някога избива мътната вода.

Не чувам още тътена болезнен,

но никнат мравките на старостта.

 

По моста на ръцете ти вървя

и в пещера от аромати се загубвам.

Но в този сюрреалистичен свят

слънце и вода не трябват за духа ми влюбен.

 

Мечтата често е затвор на връх,

през който оковани борове надничат.

А пътят свършва изведнъж –

и цяла планина от минало е вече ничия…

 

 

The Road

 

Not every fall is a metaphor for parting,

not every spring means rise.

Even lighting a candle or kissing you ice cold,

I’ll always need at least a sip of love…

 

Whatever I say, you hear a foreign language:

and on my skin – a blooming cactus,

and whispering of sunflowers,

and summer – taking clothes off.

 

Do not pronounce banal words –

those born for each other speak in their dream.

without knowing anything about each other,

however, salty-sweet, the chains of passion clang.

 

Beneath the marble steps of time

There’s muddy water always blurting out.

I cannot hear the hollow rumbling yet,

But ants of hoar are sprouting already.

 

Walking over the bridge of your arms,

I get lost in a cave of scents.

But in this surreal world,

my smitten spirit need no sun, nor water.

 

One‘s dream is often prison on a peak,

through which chained pines would peek.

And the road ends suddenly –

and a whole mountain of the past is now nobody’s…

 

Translated in English by Yvonne Foster

 

 

 

Пропаст

 

Забърквам прах и вяра –

не се получава любов.

Отливам амброзия в лекарство –

не се получава спасение.

Покривам думите с глазура –

не се получава отговор.

Измивам тялото си с лунен лъч –

не се получава симфония.

Размествам рибите и птиците –

не се получава езерно небе.

Премервам мълчанието и виковете –

не се получава прегръдка.

 

Така е, защото в буркана завист

взаимно се хранят зли плевели –

и от тяхната сладка отрова

заспивам тихо в пропастта.

 

 

Abyss

 

Mixing dust with faith,

one obtains no love.

Pouring ambrosia into medicine,

one receives no salvation.

Covering words with glaze,

one gets no response.

Washing one’s body in moonbeam,

no symphony is produced.

Moving around fish and birds,

one gets no laky sky.

Measuring silence and shouts –

one receives no hug.

 

That’s right, as in a jar of envy

evil weeds feed on one another –

and, with their sweet poison,

asleep, I quietly fall – into the abyss.

 

Translated in English by Yvonne Foster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предишна статияБиньо Иванов: „Поезията, ми се струва, нито начало има – нито край…“
Следваща статияБяс-Божество, Бяс-Вдъхновение…