Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Унгарски думи в говора на село Драганово

01.03.2018 | автор:  Румен Стоянов

 


Градинарството в Унгария дължи много на три български селища: Лясковец, Драганово, Поликраище. Два музея (в Будапеща и в Лясковец) засвидетелствуват важността на тая брънка от българо-унгарските вземодавания.

Драганово е разположено досами десния бряг на Янтра и отстои на четиринадесет километра североизточно от Горна Оряховица, в близост и до Лясковец и Поликраище. Драгановски мъже почнали да градинарстват из чужбина от средата на ХIХ век. Ще рече, тая им дейност има внушителна давност. Броят на драгановчани, работещи в странство, достигнал впечатляващия брой 2000 души, та в селото оставали почти само жени, старци, баби, деца и се налагало да цанят ратаи от другаде, че с полската работа нямало кой да смогне.


При това положение всеки драгановчанин имаше роднини зад граница. С близо 7000 жители Драганово е заемало второ място сред българските села, изпреварено само от Кнежа. През 1913 г. драгановските ученици били 1040, а по-късно училищата станали пет: две основни, прогимназия, професионално (послужило за основа на горнооряховския механотехникум) и турско.
Понастоящем (през 2008 г.) онова чудно селище в Дунавската хълмиста равнина е с под 3000 обитатели.

Първоначално отивали градинари само мъже, сетне почнали да вземат и съпругите си. Пътуването от Драганово до Прага през 1947 г. траело седем денонощия. От странство бахчеваните носели в бащиния край иноземни вещи, навици, вкратце драгановският бит се пропъстрял с другости, вклю- чително словесни. През петдесетте години на ХХ век мои съселяни казваха едно-друго на унгарски, чешки, полски, немски, че да си припомнят младините из съответната страна. Макар всички те да бяха с български имена, току някому думаха Янчи, Пища. След градинарство на запад от България, набрали увереност, че ще се оправят и вън от Стария материк, драгановчани са тръгвали още по-далеч.

В Куба отидох през 1964 г. и на остров Пинос, в приключенски роман описан от Робърт Луис Стивънсън като Острова на съкровищата, заварих мой земляк. В бразилския град Сантош, най-голямото пристанище на Южна Америка, заведох синовете си Момчил и Преслав на гости у моя съселянка, чийто адрес бе ми пратила моята майка. В продължение на четири десетилетия събирам думи, изрази, поговорки, пословици, гатанки, приказки от моето родно и обично село, залегна ли в бъдещата книга „Из говора на село Драганово, Великотърновско“. Тоя неиздаден труд поизтръсках с оглед на унгарското присъствие в него, та изпаднаха почти тридесет думи, които предлагам тук.

Ще да са били още повече, но аз това сварих да запиша.

1. Астˆл. Сергия на пазар, която служи за продажба на зеленчуци. Идва от asztal (звучи остòл), сиреч маса. Любопитно: унгарската дума е от славянски произход, стол, а се връща обозначавайки друг предмет. Пет астала зареждахме.
2. Бˆкан. Чепик. Изходната дума е bakancs (произнасяно бòконч), високи войнишки или туристически обуща. И двата пъти унгарският звук „о“ е предаден на български с „а“, сиреч моите съселяни са се водили по буквата, не по нейния гласеж. Отпаднал е звукът „ч“. Купих боя, намажи си баканите.
3. Бˆчи. Използва се, като равностойност на чичо, след мъжко собствено име най-вече за човек, бил в Унгария, например Илюш бачи ще каже чичо Илия. Съхранен е не само точният унгарски изговор бачи (bàcsi), чичо, но и заднопоставеността спрямо собственото име, към което се отнася.
4. БЈцикли. Bicikli (бицикли). Велосипед. Драгановският облик съот- ветствува точ в точ на унгарския, сиреч възпроизвежда чуждоземния изговор, включително мястото на ударението. Ще ида с бициклито.
5. БĄсорка. Boszorkany (босоркань). При отпадане на краесловното „нь“ унгарското значение „вещица“ в Драганово е станало раздърпана, пар- цалива жена, клюкарка. Майка и дъщеря ходят из селото като някои босорки.
6. БІнда. Кожух. Bunda (бундо). Без промяна в изходното значението, което на унгарски е също кожух. На български вместо „о“ имаме „а“, по всичко изглежда обяснимо с унгарската буква. Студено е, облечи си бундата.
7. Гˆзда. Газда (водач на градинарска дружина в чужбина). Своето gazda унгарците произнасят гòзда, стопанин. Като изкараме сермията, газдата брои на всекиго пая.
8. ГІнка. Ватенка. Драгановският облик идва от gunya (гуня). Вмъкнато е „к“ и мекото „я“ се е втърдило на „а“: ако думата е дошла от маджарски, защото съгласно „Историко-етимологичен речник на унгарския език“, Унгарска академия на науките, 1967, произходът на gunya е славянски, дори е приведено с български букви „гуня“. Не съм в състояние да установя как в моето село е попаднала гунка, дали от Маджарско или не. Спроти „Български етимологичен речник“, БАН, 1971, гуня е дебела горна дреха; гуна – къса женска дреха с лисича кожа; гунче – горна дре- ха; детска завивка; гунетина – мъжка горна дреха; гунтеш – вид горна дреха; гунища – навои; гунчица, кърпи-гуня – кърпикожух. Не е по силите ми да изкажа що-годе меродавно мнение, съм литератор испанист и португалист. Скъсала ти се е гунката, ще я закърпя.
9. ГІньо. Колиба, в която градинарите държат сечива и други пред- мети. От kunyho (куньхоо), което на унгарски означава колиба. „К“ минава в „г“, омекотяването изчезва, „х“-то също, двете „о“-та дават едно. Значението остава, налице са единствено фонетични промени. Драгановчани използваха думата не за бита в селото ни, а когато раз- правяха за градинарството си по Маджарско. Взех мотика от гуньото. 10. Гяр. Фабрика. Унгарският звук „д“ е преминал в „г“: gyar (дяр). Гяро свири.
11. Гярек(а), правоговрното ударение пада върху я. Прякор на мъж в Драганово, което обяснява защо бива с или без „а“: обръщайки се към селянина, му викаха, примерно, „Здравей, Гярек“, но – „Видях Гярека“. Прозвището се отнасяше до двамина братя (големия Гярек и малкия Гярек), затуй съществува и негова множествена форма, Гяреци/те: „Здравейте, Гяреци“, но „Питай Гяреците“. И досега (2008) на съпруга или жена от рода викат Гяречка/та, а на децата – Гярече/то, Гяречета/ та. Gyerek (дьéрек) е дете. Побългареното слово е подменило „д“ с „г“ и, нали сме якавци – вместо „е“ чуваме „я“.
12. Дрот. Тел. Драгановският облик се различава спрямо drot (дроот) единствено по опростяването на дългото „о“, значението на думата се запазва и е от женски род. Трябва да опънем дротта, че се откачила.
13. Кит. Маджун (с който запълват пролуки, пукнатини). От gitt (гит). Този път унгарският звук „г“ в драгановския говор е дал „к“. Тури безир на кита, че се втвърдил.
14. КЈтвам. Маджуносвам (запълвам с дърводелски маджун пролуки, пукнатини, грапавини). После ще го китваме, дай по-важната работа да свършим.
15. Изкитвам. Виж китвам. За един час аз три прозореца изкитвам.
16. Изкитя. Свършен вид на китвам. Ей сега ще го изкитя.
17. Китване. Отглаголно съществително за китвам. Щом всичко ти е готово, китването бързо става.
18. Изкитване. Отглаголно съществително за изкитвам. Остави изкитването за най-накрая.
19. Кˆнта. Тенекиен правоъгълен висок съд за съхраняване и пренасяне на сирене, маслини и други съестни изделия, течности: тенекия. Без никаква промяна в звученето и значението спрямо унгарското kanta (кàнта, впрочем битуващо и с каnnа, кàнна). „Речник на българския език“ БАН, 1977, от който досега са излезли 12 тома и представляващ най-широкообхватното начинание в тази плоскост, не отбелязва канта.  „Български етимологичен речник“, БАН, 1971, я обяснява като „голям метален съд за вода с тясно гърло, гюм; съд за вода с дръжка, кана (Банат), кофа (Ново село, Видинско)“. Ст. Стойков я извежда от сърбохърватски, гдето е от немското Kante, кана. За М. Младенов новоселската дума е от румънското canta, а съгласно DLR (Речник на румънския език) е от сърбохърватски или унгарски. Вземайки пред вид обстоятелството, че моите съселяни градинарствуваха много повече вУнгария, отколкото в Германия, Сърбия, Румъния взети заедно, приемам, в Драганово е отишла маджарската канта. От прасето изкарахме две канти мас.
20. КарЈйка. Бетонен пръстен на кладенец. Може би от karima (корима), периферия на шапка, без да съм положителен в това. Или не бива да се извежда от унгарски. Карийката се пукнала.
21. Кˆтана. Висок, слаб (човек, животно). Драгановският изговор е за- пазил напълно унгарския на katona (кàтана), обаче на унгарски думата означава войник. Я го виж каква катана е станал, по-дълъг от баща си.
22. КочЈя. Думата (от kocsi, кочи) срещаме в народната песен „Марко и Милица“, изпята от Неда Манева, майка на поета и драматурга Камен Зидаров, роден в Драганово, и поместена в сборника „Песенна съ- кровищница“ (стр. 127, изд. „Фабер“, 2005), чийто съставител е Петър Иванчев, поет, писател, краевед: Че са двамата седнали у злата бяла кочия. Въпросното возило явно не е обикновена талига, а от порядъка на ка- ляска или колесница. В „Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от ХIХ и ХХ век“, БАН, 1974) е файтон, каляска.
23. Кянди, с правоговорно ударение връз я. Забрадка. Несъмнено от kendo (кéндьо) с еднакво значение. „Е“-то е минало в „я“, понеже драга- новчани якаме. Множественото число е кяндита. Изпрах си кяндито.
24. Лампˆш. Електрическо фенерче. Съпоставката с lampas (лàмпаш) установява единствено промяна в мястото на ударението, което от пър- вата гласна се прехвърля върху последната. Батерията на лампаша свършила.
25. МетЈя. Град, селище. На унгарски medye (мéде) е окръг. Сутрин рано-рано отиваме в метията да караме зеленчук. 26. Фˆцирито. Само като прякор в Георги Фàцирито. От facir (фàцер), което значи безработен, самотен, без задължения човек. В Драганово прозвището е разбирано като бързак.
27. ФĄля. Парник. Folia (фòлио). Утре ще чистим фолята.
28. Хам˜л. Лакомник. Не мога да твърдя с положителност, че идва от унгарски. Ако е все пак така, ще да стои във връзка с halamol (халамòл), Унгарски думи в говора на село Драганово 239 диалектна дума, означаваща ям бързо, лапам, нагъвам, набивам. Може би е със звукоподражателен произход, от хам-хам, сиреч ям, и на бъл- гарски, и на унгарски. Не изключвам възможността хамел и халамол да водят начало от прабългарски корен, което обяснява близостта между хамел и халамол. Голям хамел туй дете, насита няма.
29. Хам˜лест. Прилагателно, изведено от хамел. Ти такъв хамелест на кого си се метнал?
30. ШĄгора. Прякор на мъж, само в Илия Шогора. На унгарски е sògor (шòгор), т.е. зет, девер, шурей. За драгановчаните, които не знаят унгарски, не е ясно какво прякорът означава.

Беглият преглед на гореизнесеното позволява някои изводи. Въпросните думи (без кочия) са от ежедневието на драгановските градинари в Унгария и едва ли би могло да бъде иначе, имайки пред вид културното им равнище и начин на живот, обясняващи защо липсват слова от по- високи езикови пластове на маджарския. Възприетите облици отразя- ват местното якане. Фонетичните промени са незначителни: „д“ преминава в „г“; „к“ в „г“ и обратно, двете съседни „о“ стават едно, необичайното за наший говор мил краесловно „нч“ губи втората съставка. Два пъти виждаме предпочитание към буквата, не към звука: астал, бакан.

Някои думи са влезли без никаква промяна (бицикли, канта, катана), в други е преместено само ударението (лампаш). Думите, свършващи на „и“ (бицикли, кянди), в Драганово са от среден род. Само в два случая наблюдаваме производни: кит се е разроил в пет тръгващи от него думи, а хамел е дал една. Между разгледаните слова намираме докумен- тирани и вън от въпросното селище: газда, гунка, канта, катана, кочия. Вероятно някои от тук приведените ги има единствено в Драганово, но кои са те невъзможно е да посоча без подобни изследвания в още бъл- гарски поселища, дали множество градинари по Унгария. Ще е твърде полезно да се издирят унгарски думи, употребявани поне в Лясковец и Поликраище. Това би позволило интересна съпоставка с наличността им в Драганово и същевременно би се добила по-широка представа за българо-унгарските езикови връзки посредством градинарството, отразени в наши местни говори.

(Сп. „Хемус“, бр. 2/ 2010 г., Будапеща)

КОМЕНТАРИ

Напиши коментар

Ако искате коментара ви да не е анонимен, регистрирайте се тук.


captcha image (Антиспам код, въведете 3-те черни символа)

Код: